HEM   

    OM PRIMO KONSULT   

    PRODUKTER & TJÄNSTER   

    BIBLIOTEK   

    SAMARBETSPARTNERS   

    KONTAKT   


Personlig utveckling på egen hand

Personlig utveckling och grupputveckling

Utifrån egna erfarenheter från arbetslivet främst inom det privata näringslivet, driver jag en verksamhet med syfte att få individer och grupper att utvecklas i arbetet genom att öka sin egen motivation och energi. Det som sporrar mig är att se människor och organisationer utvecklas på ett sunt och varaktigt sätt och på så vis nå bättre resultat.

Mitt arbete baserar sig på några teorier som kort presenteras här.

KASAM

I mitt arbete hämtar jag mycket inspiration från den israelisk-amerikanske medicinske sociologen Aaron Antonovsky och hans teori om KASAM (Känsla av sammanhang). Enligt denna teori ligger förutsättningen för en sund och varaktig utveckling i de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet - saknas någon av dessa hörnstenar så går det ut över individens och gruppens handlingskraft. Det är min övertygelse att en förutsättning för ett varaktigt förändringsarbete är att människor själva får insikter om sina egna resurser och ges möjligheter att ta ansvar för egna insatser såväl i arbetsliv som privat. Det handlar därför om att börja med individens och gruppens subjektiva upplevelse.
                                        Läs mer om mig >

DISC

DISC-teorin, som presenterades av William Moulton Marston på 1920-talet spelar även den en stor roll i många uppdrag.
Vi använder PULS-analys med vars hjälp individen lär känna sina styrkor och kommunikationsmönster. För arbetsgruppen ökar möjligheten till insikter om deltagarnas betydelse och roll i teamet
Mer om PULS-Analys för individen
Mer om PULS-analys för gruppen

SALUTOGENT PERSPEKTIV

Hälsa kan ses som ett flerdimensionellt begrepp. En klassisk medicinsk bedömning avgör om en person är mer eller mindre sjuk. Oberoende av den bedömningen kan individen ha en subjektiv uppfattning om egen hälsa eller ohälsa. Detta ger ett salutogent (hälsobringande) perspektiv. Att ha ett salutogent synsätt innebär att ha fokus på alla faktorer som har betydelse för god hälsa i individens hela livssituation.PRODUCERAD AV SWEHORISON